2017. október 21., szombat

2017-10-21

Isten képe

Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. (Kol 1,15)
Isten képe lelki. Jézus Krisztuson Isten tulajdonságai, Isten szent lényege látható. Ez a Jézus Krisztus pedig nem az, akiről képet festenek a festők és szobrot faragnak a szobrászok, hanem az a Krisztus, akinek az arca az Írásokban ábrázolódik ki. Ha Jézus Krisztusban Isten képét meg akarjuk ismerni, akkor olvasnunk és tanulmányoznunk kell a teljes Szentírást. Itt sem a betű az, amiben Jézust meg lehet ismerni, hanem a Szentlélek világosítja meg előttünk Jézus arcát.
Meg akarod tudni, hogy kicsoda Isten? Hogy milyen Isten? Olvasd az Írásokat és meglátod. Isten szeretetét, Isten hűségét, irgalmát, igazságát, szentségét, tisztaságát kell szemlélnünk a Jézus Krisztus arcán.
Az ároni áldás tanúsága szerint az áldás nem más, minthogy Isten ránk ragyogtatja az arcát és könyörül rajtunk, felénk fordítja az arcát és békességet ad nekünk. Mindez csupán üres szóbeszéd maradhat számunkra mindaddig, amíg Jézusban, az istenarcú emberben, nem látjuk meg az emberarcú Istent, aki egyszerre könyörülő és békességes. Az Isten jóságának és szépségének tükröződése Jézus arcán fedezhető fel igazán, mely a mi arcunkhoz hasonló emberi arc. Ha nem látjuk meg a lelkünkben és egymásban Jézust, akkor az Isten könyörülő szeretetével sem lesz találkozásunk. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A legnagyobb erő ezen a földön Jézus! A szíved szemével láttad-e? Vonz-e már az ereje? Vonz-e a tisztasága? Neki nem kellett a dicsőség. Az Atyának adta. Vonzott-e már az alázata, a szeretete? Jézus felemeltetett a keresztre. Úgy szeretett, hogy életét adta. Szeretnél vonzó emberré lenni? Kerülj Hozzá egészen közel, hogy belőled is kisugározzon a vonzás.

2017. október 20., péntek

2017-10-20

Isten képe

Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. (Kol 1,15)
Keresztyén hitünk egyik legfontosabb tétele, hogy Isten láthatatlan lélek és semmi módon ki sem ábrázolható. Maga az Úr Jézus mondta: Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. (Jn 4,24)
Amit nem tehet meg az ember, azt megtette Isten maga, készített önmagáról képet, mert csodálatos módon kiábrázolta magát Jézus Krisztusban.
Isten képe nem testi. Jézus Krisztus testet öltött ugyan magára és testben jelent meg ezen a földön, de ez a test nem isteni, hanem emberi. Jézus testiképpen lett emberré.
Ezért helytelen dolog Istent még Jézus Krisztus testi kiábrázolásában is keresni. Ezért ellenkezik az evangéliummal az, hogy Jézus Krisztust feszület alakjában vagy képeken imádjuk vagy tiszteljük.
Hogy mégis vannak Krisztus képek, és Krisztus szobrok, ezt úgy fogadhatjuk csak el, mint az emberi művészet megnyilatkozásait. Gyönyörködhetünk bennük, mint valami szép emberi elképzelésben, de ehhez semmi istenit nem köthetünk hozzá.
A „kép" szó képviseletet jelent. Nekünk az Úr Jézus képviselőinek kell lennünk ezen a Földön. Vagyis élettel és szóval mondanunk kell valamit arról, hogy kicsoda Ő.
Boruljunk hát eléje, imádva Őt, és tegyünk vallást Róla ebben a világban! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Krisztus nagyköveteiként úgy kell bánnunk másokkal, ahogy ő bánna velük.

2017. október 19., csütörtök

2017-10-19

Ismerni Jézust

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." (Mt 2,1-2)
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (Jn 17,3)
„Miért gondolod, hogy tudod, milyen vagyok; hiszen nem is ismerjük egymást!" – sokszor így kezdődik két ember barátsága. A napkeleti bölcsek is meg akarták ismerni Jézust! Akarjuk mi is megismerni Őt, hogy barátunkká, megváltónkká váljon!
Egy gyülekezet két tagja ugyanazon időben halt meg. Mindketten felkerültek a mennyei várószobába, hol egy ajtó előtt várakoztak. Kinyílt az ajtó, és beszólították az egyik várakozót. Ott valaki várt rá és kérdést tett fel neki: Ismered-e Jézust?
- Hát persze. felelt rá.
- És mit tudsz róla? - hangzott az újabb kérdés.
- Hát ő Isten fia, aki lejött a földre az emberek megváltására.
- De mennyire ismered Őt? - kérdezte ismét.
Erre a kérdezett kezdte felsorolni a Biblia sorait és mindent, amit tanult Krisztusról. Hosszan sorolta az idézeteket, de a kérdező félbeszakította.
- Nem erre vagyok kíváncsi! A te számodra mit jelent Jézus?
A kérdezett ismét idézetekkel próbált válaszolni.
- Köszönöm - mondta a kérdező -, menj ki és szólítsd be a következőt.
Kiment és beküldte a másik várakozót. Az belépett, és felnézett. Amikor meglátta a kérdezőt, leborult előtte és csak ennyit mondott: Megváltóm!

Vajon, mi felismerjük-e Krisztust?

Megismerni Téged: ez az örök élet!
Ez az igaz, örök boldogság.
Téged megtalálni, mindig Veled járni,
És Tebenned elrejtőzni: az a mennyország!

Megismerni jobban, amíg a szív dobban,
Megismerni égi lényedet.
Isten szent Báránya, ég és föld Királya,
Soha, soha el nem múló szent szeretet!

Isten áldott Lelke, jöjj bűnös szívembe!
Hadd ismerjem Jézust igazán!
Merüljek el Benne, a szent végtelenbe,
Aki nékem megszerezte égi hazám!
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A kereszt az a hajógerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át a mennyei partra menekülhetnek. (Spurgeon)

2017. október 18., szerda

2017-10-18

Ne járjunk a bűnösök útján

„Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!" (Zsolt 37,7).
Mai igénk nagyon fontos figyelmeztetés az emberek számára. Különösen azoknak, akik ingatagok, még nem döntöttek Isten ügye mellett. Járunk-kelünk az élet útjain, és azt látjuk, milyen jó dolguk van a hitüket nem gyakorló embereknek, minden sikerül nekik: anyagilag gyarapodnak – igaz sokszor törvénytelenül jutnak előnyökhöz - ügyesek, kihasználják a „kiskapukat". Igeszakaszunk párhuzamba állítja az alattomos emberek szerencsés útját és az igaz istenfélőket. Különösen kifejezi ezt a következő versszak: „Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek." (16. vers). A gonoszok elhervadnak, kipusztulnak, eltűnnek, hogy nyomukat sem látjuk, kardjuk saját szívüket járja át, elenyésznek, megsemmisülnek. Ezzel szemben az igazak biztonságban élnek, örökségük megmarad örökké, nem szégyenülnek meg a gonosz időkben sem. Nekünk, Isten gyermekeinek bízni kell az Úrban, és gyönyörködni benne, minden utunkat az Úrra kell hagyni, csendben lenni és várni az Úr utasításaira. Ismeri az Úr az övéit, és mindent megad nekik, amire szükségük van. (Horváth Csaba)

A nap gondolata:

A bölcsek mindent aszerint ítélnek meg, hogy kedves-e az Úrnak; a bolondok tulajdon jótetszésük szerint cselekszenek.