2015. augusztus 1., szombat

2015-08-01

LELKI HARC

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. (Ef 6:12)
A keresztyén élet egy háború. Ebben a harcban, melyet az igazság az igazságtalanság ellen vív, sikeresek csakis isteni segítséggel lehetünk. A mi korlátolt akaratunkat alá kell rendelnünk az Örökkévaló akaratának; az emberi akaratnak át kell vennie az isteni akaratot. Ez az akarat segítségünkre küldi a Szentlelket, és minden harc azért folyik, hogy visszaszerezze áron szerzett tulajdonát, hogy a lélekben helyreállítsa saját képmását. Az Úr Jézus a Szentlélek által működik, mert a Szentlélek az Ő képviselője. Általa Jézus lelki életet küld az emberi lelkeknek, erőt ad a jóra, megtisztítja az erkölcsi szennytől és felkészíti őket országa számára. Jézus kész bőséges áldást árasztani, és az emberek között gazdag ajándékokat osztogatni. Ő a csodálatos Tanácsos, határtalan bölcsességű és erejű; ha mi elismerjük az ő Lelkének erejét, és megengedjük, hogy formáljon minket, akkor benne tökéletessé válhatunk. Milyen gyönyörű gondolat ez! Krisztusban
"lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, és ti Őbenne vagytok beteljesedve". (Kol 2,9-10)
Az emberi szív soha nem fogja addig megismerni a boldogságot, míg alá nem rendeli magát a Szentlélek átformáló erejének. A Lélek átformálja a megújult lelket a minta, Jézus Krisztus szerint. A Lélek befolyására az Istennel való ellenségeskedés hitté és szeretetté, a büszkeség pedig alázattá változik. Az emberi lélek felfogja az igazság szépségét, és Krisztust méltósággal és jellembeli tökéletességgel tiszteli. Ahogy ezek a változások megtörténnek, az angyalok elragadó énekben törnek ki, és Isten és Krisztus örvendezni fognak az isteni hasonlóságára átalakult lelkek felett.  (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Isten előtt csak megalázkodni és ujjongani lehet. Megalázkodni, hogy ami vagy, kegyelemből vagy, tehát nincs okod gőgre, fennhéjázásra, mert mindent ingyen vettél - de ujjongani, hogy ingyen ekkora ajándékot vettél... (Ravasz László)

2015. július 31., péntek

2015-07-31

A helyes magatartás

Aki feddhetetlenül él, biztonságban él. (Péld 10,9)
A feddhetetlen talán lassan halad előre, de biztosan jár. Aki siet meggazdagodni, nem bizonyos a dolgában. Az állhatatosan becsületes ember esetleg nem gazdagszik ugyan meg, de békessége lesz, az biztos. Ha mindig azt tesszük, ami igaz és helyes, akkor szilárd talajon járunk és tudhatjuk, hogy minden lépésünknek biztos alapja van. Viszont a kétes ügyletek által elért legnagyobb siker is csalóka marad mindig; és aki a sikert elérte, annak állandóan félnie kell, hogy egyszer csak számadást kell adni a dolgairól, és akkor nyeresége kárhoztatni fogja őt.
Ragaszkodjunk ezért inkább az igazsághoz és a becsületességhez. Isten kegyelme által kövessük Urunkat és Mesterünket, akinek szájában nem találtatott csalárdság. Ne féljünk a szegénységtől. Sem attól, hogy megvetnek bennünket. Soha, semmilyen körülmények között ne tegyünk olyasmit, amit lelkiismeretünk helytelenít. Ha elveszítjük lelkünk békességét, többet veszítünk, mint amit pénzen meg lehet  vásárolni. Ha viszont megmaradunk az Úr útján, és soha nem vétkezünk  lelkiismeretünk ellen, biztos úton járunk, bármi jöjjön is. Mert  ugyan, ki árthat nekünk, ha a jót követjük? A világ tartson bár  bolondnak következetes becsületességünk miatt, de a tévedhetetlen Bíró ítélete egykor nekünk fog igazat adni. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Minden ember vigyázzon: amit ma tesz, mond, elmulaszt vagy elhamarkodik – annak öt-tíz-húsz esztendő múlva veszi a gyümölcseit. Jót vagy rosszat, életet vagy halált, jutalmat vagy büntetést. Csak későn jön el a szüret; vigyázzunk a vetéseinkre, ha jól akarunk aratni. (Surányi Miklós)

2015. július 30., csütörtök

2015-07-30

Előre mész vagy lemaradsz?

Annak okáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelnünk, nehogy valaha elsodortassunk attól. (Zsidó 2,1)
 Mindannyiunkkal megesett már ez. Isten Igéjéből már van egy kevés a tarsolyunkban. Már megnyertünk egy-két csatát. Az életünk nagyszerűen alakul, amire évek óta nem volt példa. Azonban egyszer csak megcsúszunk, és minden szétesik. Újra kell kezdenünk az egészet.
A Zsidókhoz írt levél ilyen embereknek szól. Olyan sokat növekedtek lélekben, hogy már tanítóknak kellene lenniük. De annyira visszacsúsztak, hogy újra bébiételre van szükségük.
Miért jutottak idáig? Hagyták, hogy bizonyos dolgok a hitük útjába álljanak. Elengedték Isten ígéreteit, ezért visszacsúsztak.
Elfordították a figyelmüket Isten ígéreteiről. Nem arról van szó, hogy nem hisznek már bennük. Csak éppen más dolgokra irányították a figyelmüket. Hagyták, hogy az Ige-szintjük visszaessen, és mivel az alacsony Ige-szint egyet jelent az alacsony hitszinttel, hamarosan kudarcot vallottak olyan területeken, ahol régen győztesek voltak.
Ne engedd, hogy ez megtörténjen veled. Amikor a dolgok jól mennek, ne csak együtt ússzál Isten áldásának áradatával. Áss mélyebbre abban, amit Isten adni akar neked. Szentelj nagyobb figyelmet Isten ígéreteinek. Koncentrálj a növekedésre, akarj olyan erős lenni a Lélekben, hogy ne csak a saját szükségeidet tudd betölteni, hanem másokét is!
Ne felejtsd el: alacsony Ige-szint = alacsony hitszint = visszaesés.
Ne legyél annyira elfoglalva a mai nap győzelmével, hogy a holnapnak kudarc legyen a vége. Foglalkozz azokkal a dolgokkal, amiket megtanultál. Az Igének szentelj több figyelmet – ne kevesebbet! Emelkedj hitről magasabb hitre.  (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Isten úgy dicsőíti meg magát életünkben, hogy olyan szorultságokba visz, amelyben minden bölcsességünknek, ügyességünknek csődöt kell mondania. Akkor tapasztalhatjuk meg az Ő csodáját. (Spurgeon)

2015. július 29., szerda

2015-07-29

El Shaddai

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: ÉN A MINDENHATÓ ISTEN VAGYOK, járj énelőttem, és légy tökéletes. (1Mózes 17,1)
A héber eredeti szerint ebben az ószövetségi versben Isten azt mondta: „Én El Shaddai vagyok." Isten hét szövetségi néven nyilatkoztatta ki magát Izraelnek, ezek egyike volt az El Shaddai — szószerinti jelentése: 'az Isten, aki több, mint elegendő' vagy 'az, aki teljességgel elegendő'.
Növeli a hitedet, ha úgy gondolsz Istenre, mint „aki több mint elegendő!" Isten az Ószövetség egésze alatt megjelenítette és kinyilatkoztatta magát, mint El Shaddai — az Isten, aki több, mint elegendő. Amikor például kihozta Izrael gyermekeit az egyiptomi rabszolgaságból, a fáraó katonái utánuk mentek, hogy elfogják, és újra rabszolgákká tegyék őket. Izrael gyermekeinek egyik oldalán a pusztaság volt, másik oldalon a hegyek, előttük meg a Vörös-tenger. Látszólag reménytelen helyzet, de ők Istenre tekintettek — az Istenre, aki több mint elegendő — és Ő kettéválasztotta a tengert! Megmerevítette a mélységes vizeket a tenger szívében! (2Móz. 15,8) Befagyasztotta a vizeket! A vizek fal módjára álltak mindkét oldalon, és Izrael gyalog kelt át a túlpartra. A mi Istenünk több mint elegendő! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Amikor fáradtak, magányosak, csalódottak vagyunk, és nem látunk kiutat, vagy amikor úgy érezzük, hogy a problémáink elárasztanak minket, akkor nézzünk fel! Egyszerű gyermeki imában forduljunk a menny felé és fogjuk meg szerető Istenünk kezét! Mindig bízhatunk Benne! Akkor is, ha a látszat ellene szól!" (Ellen Gould White)

2015. július 28., kedd

2015-07-28

Isten tervének megvalósulása életünkben

És íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. (Lk 1,48b-50)
Mária tudta, hogy Isten áldásának kulcsa a hit és ez engedelmesség, ezért választotta Isten tervét az életére.
Lelkipásztorként azt szeretném, ha Isten mindannyiunk életét megáldaná. Szeretném, ha megáldaná lelki, pénzügyi, családi, munkahelyi életünket, kapcsolatainkat és az egészségünket is. Könnyen magunkra maradunk, ha ragaszkodunk a saját terveinkhez.
Isten nem áldja meg a saját terveinket. Nem azért helyezett a földre, hogy magunknak éljünk. Valami sokkal nemesebb célja van a földi életünknek. Isten akkor tudja megáldani az életünket, ha az Ő tervének megvalósulását választjuk.
Mária azért tudott Isten tervéről énekelni, mert izgatottság töltötte el a lelkét, ha rá gondolt. Mária kitartóan bízott Istenben, akkor is, ha ez mindenhol gondot okozott neki, és az emberek rosszallását vagy félreértését vívta ki vele. Mária bízott Istenben. Tudta, hogy Isten meg fogja áldani és generációk fognak megemlékezni arról, hogy mit vitt Isten véghez rajta keresztül.
Azt kell mondjam, hogy a mi életünkre is igaz ez. A földi életedben és az örökkévalóságban is csak az marad meg, amit a földön teszünk.
Vajon mondhatott volna Mária nemet Isten tervére? Mondhatott volna. Isten soha nem kényszeríti ránk az akaratát, hanem azt szeretné, hogy önként válasszuk Őt. Ezért adott szabad akaratot, és nem bábként akar minket használni. Az emberek nagy része ezért hagyja ki Istent az életéből. Saját terveiket választják ahelyett, hogy Máriával értenének egyet: „amit akarsz, cselekedj meg velem, szolgálód vagyok és valósuljon meg terved az életemben." (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az Úr önszántából és készségesen Önmagát ajánlja fel nekünk az Ő Krisztusában, akiben a mi nyomorúságunk helyett teljes boldogságot kínál nekünk. (Kálvin János)

2015. július 27., hétfő

2015-07-27

Isten igazságának belénk írt ismerete

Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. (Róma 2,14)
Isten arra vezet minket, hogy felfedezzük az Ő törvényét, nem csak a teremtésen keresztül, de a lelkiismeretünkön keresztül is.
Néhány dolog Isten által belénk van írva; mindig tudjuk, hogy ezek jó vagy rossz dolgok, nem számít, hogy más mit mond. A lelkiismeretünk mondja el nekünk.
Mondjuk, véletlenszerűen veszünk 1 millió embert minden földrészről és rakjuk őket egy New York-i kereszteződésbe. Majd mondjuk nekik hogy: „Itt egy 92 éves vak néni egy járókával. Át kell mennie az úton. Mondd meg, hogy melyik a három közül az erkölcsileg helyes válasz? 1: Hagyod, hogy saját maga próbáljon meg átmenni az úttesten. 2: Segítesz neki átmenni. 3: Belököd a forgalom közepébe."
Nem kell keresztyénnek lenned – belül tudod mi a helyes válasz.
A Biblia ezt mondja: 
„Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd… " (Róma 2,14-15)  
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Isten azt akarja, hogy őrá nézz, és tudd, hogy legsötétebb pillanatodban sem kell félned. Ami érted történik, sokkal nagyobb, mint bármi, ami ellened támad.

2015. július 26., vasárnap

2015-07-26

A Biblia azt mondja, a szeretet képesség

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. (1János 4:7)
A szeretet egy készség, amit meg lehet tanulni. Más szóval egy olyan dolog, amiben jó tudsz lenni, és ez azt jelenti, hogy gyakorlással tudsz a szeretetben fejlődni.
Lehet, azt gondolod, hogy jól tudsz szeretni, de Isten azt akarja, hogy ennél is jobb legyél, hogy a szeretet szakértője, mestere legyél. Mégis, sok ember sosem tanulja meg, hogyan is kell szeretni. Te szakértővé válhatsz a kapcsolatok terén.
Nem szeretnéd, hogy olyan emberként legyél ismert, aki rendkívüli szeretettel bír? Amikor az emberek beszélnek rólad, talán azt mondják: "Őt nem érdekli, hogy ki vagy, vagy, hogy nézel ki." vagy "Őt nem érdekli, hogy hol voltál vagy mit csináltál vagy honnan jöttél."
Csak úgy lehetsz valamiben jó, ha gyakorlod. Csinálod újra és újra. Amikor először csinálod, furcsának tűnik, de minél többet csinálod, annál jobb leszel benne.
Ugyanez vonatkozik a szeretetre is. Gyakoroljunk azzal, hogy egymást szeretjük. Ahogy a Biblia mondja: "Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt." (1Timóteus 4:15) (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az alázat és az elismerés nem feltétlenül zárja ki egymást, de ha folytonosan megerősítést keresünk, az akadályozhat abban, hogy jól szeressünk másokat. (Gary Chapman)