2016. szeptember 28., szerda

2016-09-28

Kicsoda Jézus Krisztus? –  Szegletkő

Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut! (Ézs 28,16) Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok, is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. (1Pt 2,4-5)
Ezsdrás próféta könyvében olvassuk, hogy amikor a nép a fogságból hazatért, első dolga az volt, hogy fölépítse a lerombolt templomot. A Biblián kívüli források szerint először az elszórt köveket szedték össze, és abból az alapot rakták le, majd hosszasan keresték a régi templom szegletkövét, melyet sokáig nem találtak, mígnem a föld mélyén, az évek által termelt hordalék alatt rábukkantak. Visszatették a helyére és utána valóban felépült a templom.
Az Isten szavának nem csupán az a feladata, hogy alkalomról alkalomra megsimogasson minket, és vigasztaljon. Hány megtévedett lelkiismeretű emberrel találkozunk naponta. Azt hiszik, hogy ha meg voltak keresztelve, eljárnak a templomba, támogatják az egyházat, akkor ezzel már minden el is van rendezve.
Ezért van szükség életünkben, hogy bekövetkezzen olyan helyzet, amikor kő kövön nem marad. Ezekben a helyzetekben sírunk, kétségeskedünk, de van ennek az iszonyatos helyzetnek egy jó oldala. Mert ebben a helyzetben az Isten számunkra valóban Isten lesz. Amikor a kis vallásos biztosítékaink sorra csődöt mondanak, minden összeomlik, ekkor jelenik meg a mi életünkben a trónon ülő Bárány és mindent elrendez.
És így Krisztus, mint szegletkő, aki az istentelenek, a vallásosak számára a botrány köve, amint azt mondja Dániel próféta (Dán 2,31-35) hatalmas heggyé válik számunkra, mely betölti az egész földet – az üdvösség köve lesz számunkra.
Számomra nincsen más remény, Jézus vérében bízom én. 
Magamban én semmi vagyok, az Ő nevében bízhatok!
Krisztus lett Sarokkő, bűnösnek Megmentő, Kőszikla viharban, Ő az ÚR!
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Van békesség, mely nem függ külső körülményektől, hanem a belül lakozó Krisztustól. Ezt semmiféle vihar nem zavarhatja meg.

2016. szeptember 27., kedd

2016-09-27

Kicsoda Jézus Krisztus? –  A mi békességünk

És ő a mi békességünk. (Mik 5,5) 
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! (Jn 14,27)
Mikeás próféta így jelenti meg Jézus Krisztust, hogy „És ő a mi békességünk." (Mik 5,5) Ezt erősíti meg Pál apostol a következő szavakkal: „Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést." (Ef 2,14-16)
Jézus Krisztus az alapja és erőssége a mi békességünknek. Ahogy uralkodott a bűn, a harag, a gyűlölet a mi szívünkben, amíg Jézus Krisztus meg nem szabadított minket annak uralma alól, ugyanúgy uralkodik most Krisztus, a Szentlélek, a szeretet, a békesség a mi szívünkben, életünkben. Ezért dicsőítjük minden időben az Ő szent nevét. Bár e világ fejedelme, a Sátán mindent elkövet, hogy ezt a békességünket megzavarja, és mindent megtesz, hogy elhallgassunk, hogy ne legyünk a békesség evangéliumának követei, de elrabolni soha nem tudja tőlünk, mert nem mi őrizzük azt, hanem az Úr őriz minket, és Ő uralkodik felettünk. Amiért legyen áldott az Ő szent neve! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Miként lehetne annak tartós békessége, aki másnak dolgaiba belekeveredik, ki idegen ügyek után szalad, s aki ritkán és keveset száll magába. (Kempis Tamás)

2016. szeptember 26., hétfő

2016-09-26

Kicsoda Jézus Krisztus? –  A békesség fejedelme

Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt! (Ézs 9,6-7)
Vajon nem úgy jött-e, nem úgy mutatkozott-e be valójában Jézus, mint a békesség fejedelme? Amikor Jeruzsálembe bevonult, nem harci paripán, nem karddal és dárdával kezében, hanem szamárháton, a békesség állatának a hátán vonult be oda. Ő maga nyilatkoztatta ki ezzel, hogy békesség királya akar lenni. Valóban úgy lett, mint ahogyan a betlehemi angyalok énekelték: Itt e földön békesség.
A világ békére vágyik, és mégis visszautasítja Őt, aki azt hozza. Otthonainkban is békére van szükségünk: olyan otthonokra, ahol kölcsönös tisztelet uralkodik, ahol az emberek megtanulják szeretni Istent és egymást. Békére van szüksége szívünknek is. Sokan tele vagyunk bűntudattal, félelemmel és aggódással, de nem kellene, hogy így legyen. Jézus Krisztus, a békesség fejedelme békét ad mindazoknak, akik elfogadják Őt.
Ó, mi kegyelmes Krisztusunk, Ki vagy nékünk igazságunk,
Békességünk és váltságunk: Kelljen, ké­rünk, imádságunk. (Ref. Énekeskönyv 291. 1 vers) (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az aztán a "híres" békesség, amelyet a mások igaztalansága vagy sérelem azonnal felborít. Az ilyen békesség elvesztése felett nem is érdemes sajnálkozni, hiszen egy fabatkát sem ér. (Trudel)

2016. szeptember 25., vasárnap

2016-09-25

Kicsoda Jézus Krisztus? –  Szövetség vére

 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. (Zsid 10,19) Járultatok  az újszövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. (Zsid 12,24)
Mióta a világ áll, Káin gyilkosságától kezdve igen sok vér folyt ezen a földön. Igen sok vér azonban a gyűlöletről és a bosszúról beszél. Az Ábel vére bosszút mutat, és a testvéri gyűlöletet. Jézus vére ennél jobbat beszél. Jézus vére a szövetség vére, és a bűnöket eltörlő áldozati vér.
A hívő ember igazi vérszerződésre jut Istennel a Jézusban. Mindenkinek arra kell vigyáznia, hogy ezt a vért semmibe ne vegye, meg ne tagadja, és meg ne tapossa.  
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, mellyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? (Zsid 10,29)
A Jézus vérével való közösségünk legcsodálatosabb kiábrázolása, és belső titka az úrvacsora. Nem hiába mondta maga Jézus:  
„E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik. (Lk 22,20)
Ez a csodálatos közbenjáró, váltságvér az, ami megtisztít bennünket minden bűntől. A mennybe csak azok juthatnak, a menny dicsőségében csak azoknak lehet részük, akik ennek a drága vérnek az erejében tisztulnak meg.
Vágyod-e elhagyni bűneidet? Jézus vérében van nagy erő.
Vágyol-e győzni a Sátán felett? E vérben csodás az erő. 
Szolgálni vágyod a Jézust talán?  Jézus vérében van nagy erő.
Csak neki zengeni nap-nap után, E vérben csodás az erő. 
Óh, ha a büszkeség rabja vagy már? Jézus vérében van nagy erő. 
Jöjj csak és gyógyírt lelsz fenn Golgotán, E vérben csodás az erő.
Érzed-e, hogy szíved oly salakos? Jézus vérében, van nagy erő. 
Tisztátalan szíved tisztára mosd, E vérben csodás az erő.
Refr.: Van erő, van, csodás erő van Jézusunk vérében. 
Van, erő van, csodás erő van. Jézus drága szent vérében.
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Aki nem látja a kereszten Krisztus engesztelő áldozatát, hiába néz a keresztre. (Spurgeon)