2015. május 30., szombat

2015-05-30

Nemzetségtáblázatok -4-

Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. (1Móz 5:24)

4. Nemzetségi táblázatok: elrejtett kincsek tárháza

Ha kihagyjuk bibliaolvasásunkból a nemzetségi táblázatokat, lemaradhatunk olyan gyöngyszemekről, melyek egyébként gazdagítják a lelki életünket. Az egyik ilyen eset az 1Móz 5-ben található, ahol a genealógiában Énókról olvashatunk a nevek hosszú felsorolását megszakítva egy rövid megjegyzést: „Szoros közösségben élt Istennel, aki végül magához emelte. Ettől kezdve Énókot senki sem látta többé" (1Móz 5:24, EFO). A Dr. Jeffrey Geoghegan és Dr. Michael Homan által írt GPS a Bibliához című könyv (Panem, Bp. 2014.) ezt írja Énók megjelenéséről a nemzetségi táblázatban: „Látod, ha átugrottad volna az 1Móz 5 családfanévsorát, bizony elmulasztottad volna megismerni Énók életének és titokzatos eltűnésének rejtett 'teológiai értékét'" (p. 64.).
Egy másik eset a Krónikák első könyvének első tíz fejezetében található hosszú listában van elrejtve. Jabéc életéről a nevén kívül még egy kurta gondolatot tudunk meg:  „Jabéc Izráel Istenét hívta segítségül, benne bízott, és ezt kérte tőle: 'Istenem, áldj meg engem! Adj nekem nagyobb területet, ahol élhetünk! Kezed legyen velem állandóan! Kérlek, védj meg minden bajtól és gonosztól, hogy ne érjen fájdalom!' Isten megadta neki, amit kért" (1Krón 4:9-10, EFO). Az ő élete nem volt más, mint egyetlen meghallgatott imádság. (TSK)

A nap gondolata:

Ha az emberiség meg akar szabadulni abból a pokolból, amelyet önmagának készített, nincs más útja, mint amit a Názáreti mutatott. (G.B. Shaw)

2015. május 29., péntek

2015-05-29

Nemzetségtáblázatok -3-

Nóé születése után Lámek ötszázkilencvenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát hétszázhetvenhét év volt, amikor meghalt. Nóé ötszáz éves volt, amikor fiakat nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. (1Móz 5:30-32)

3. Nemzetségi táblázatok: Isten tökéletlen emberekkel dolgozik együtt

Ha a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetét elolvassuk, találkozunk a hit hőseivel, akik jó példaként állnak előttünk. Ha viszont a nemzetségi táblázatokat nézzük meg, a felsorolt nevek között olyanokat is találunk, akik életmódja bizonyos tekintetben kerülendő. Ilyen lehet például Jákób, aki ellopta testvérétől az elsőszülöttségi áldást; Ráháb, aki prostituált volt; Dávid, aki házasságtörést és gyilkosságot követett el; Salamon, aki az ígéretes kezdet után mintegy 1000 felesége és ágyasa hatására bálványimádóvá lett.
Tökéletlen emberek, akiket Isten mégis felhasznált, akikkel mégis foglalkozik. Isten módszere ugyanis nem az, hogy a tökéleteseket hívja el, hogy szolgálják őt. Tökéletlen, bűnös embereket választ ki, akiket a vele való kapcsolatban átformál és jobb emberré tesz. Ha a felsorolt személyekkel tudott foglalkozni, nekünk is van remény! (TSK)

A nap gondolata:

A Biblia a vallási ismeret kincstára, és rengeteg gyakorlati alapelvet nyújt az élethez. Mégis sokkal több, mint elfogadandó tények, alkalmazandó szabályok, alapelvek és követendő iránymutatások tankönyve. Isten gyermekei számára sokkal inkább az imakamrához hasonlóan a beszélgetés helye: családi fotóalbum, és az Édesatya élő hangja. Jézus szavai 'lélek és élet': a lelkedet gyógyítják meg, és az életedet rakják össze. Nem azért adatott a Biblia, hogy pusztán 'ismeretet szerezz' Istenről, hanem hogy megismerd Őt az Írásból a Vele való személyes kapcsolatban, a saját életedben. (Dr. Szalai András)

2015. május 28., csütörtök

2015-05-28

A nemzetségtáblák értelme – 2 -

Nóé születése után Lámek ötszázkilencvenöt évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát hétszázhetvenhét év volt, amikor meghalt. Nóé ötszáz éves volt, amikor fiakat nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. (1Móz 5:30-32)

2. Nemzetségi táblázatok: Isten valódi emberekkel foglalkozik

A nevek felsorolása számunkra idegen embereket takar, Isten számára azonban mind ismerősök. Mindegyiküknek saját története van, saját harcaikat vívták meg, megküzdöttek az Istennel való kapcsolatukért. Istent úgy mutatják be ezek a genealógiák, mint aki törődik az egyszerű emberekkel, foglalkozik az életükkel, számon tartja őket, ismeri a történetüket. Isten számára fontosak az egyszerű, hétköznapi emberek, és az életük nem merül feledésbe. Bár nem minden imádója kerül be a Biblia valamelyik nemzetségi táblázatába, mindazok neve, akik őt félték, ott található az élet könyvében. (TSK)

A nap gondolata:

Ma imádkoztam érted, és tudom, hogy Isten meg kellett hogy hallgassa. Éreztem a választ a szívemben, bár ő nem szavakkal beszélt. Nem kértem gazdagságot és hírnevet, tudtam, hogy téged ezek nem érdekelnek. Sokkal tartósabb kincseket kértem tőle. Azt kértem tőle, hogy legyen melletted minden új nap kezdetekor. Hogy adjon neked egészséget, áldjon meg, és küldjön neked barátokat, akikkel együtt járhatod az utadat. Boldogságot kértem számodra a kis és nagy dolgokban egyaránt. De leginkább szerető gondoskodásáért imádkoztam. (Elisabeth Elliot)  

2015. május 27., szerda

2015-05-27

A nemzetségtáblák értelme - 1 -

Sét százöt éves volt, amikor Enóst nemzette. Enós születése után Sét nyolcszázhét évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. (1Móz 5:6-7)
Legyünk őszinték. Az „Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákóbot" jellegű igeszakaszok nem tartoznak a kedvenceink közé. Amint megpillantjuk őket, hajlamosak vagyunk kettőt lapozni, és máshol folytatni a történetet. Mégis azt látjuk, hogy időről időre beléjük ütközünk az olyan helyeken, mint pl. az 1Móz 5:1-32, 10, Rúth 4:18-22, 1Krón 1-10, Mt 1:1-17, Lk 3:23-28. Megállásra késztetnek, és egy pillanatra elgondolkoztatnak, hogy mi értelme a nevek ilyen hosszú felsorolásának. Olvastam már olyan megjegyzést az 1Tim 1:4-re hivatkozva, hogy nem lenne szabad nemzetségi táblázatokkal foglalkoznunk. Ám ha le vannak írva, Isten valamit üzenni szeretne általuk. Én a következő öt dologra gondoltam:

1. Nemzetségi táblázatok: Isten törődik az emberi történelemmel

A Bibliában található nemzetségi táblázatok az elbeszélésnek konkrét történelmi keretet adnak. Az események nem csupán valamikor és valahol történtek, hanem a felsorolt személyek életidejében. Ezzel a Szentírás kiemelkedik az erkölcsi tanulságokat tartalmazó könyvek sorából, és konkrét történelmi beágyazottságot nyer. A benne leírt események valóban megtörténtek. A nemzetségi táblázatok megmutatják, hogy Isten Ura és irányítója az emberi történelemnek. Az események nem véletlenszerűen következnek egymás után. Isten évszázadokkal, évezredekkel előre tudja, hogy mi a terve, és azt meg is valósítja sok-sok emberöltő alatt.
Az időbeli utalások a Biblia történelembe ágyazottságáról árulkodnak, a földrajziak pedig arról, hogy térben is behatároltak az események. Ezzel a valóságosságukat hangsúlyozza. Kezdve Józsué könyvének részletes felsorolásáról a törzsek által kapott területekről, mely alapján térképet is készíthetünk, egészen az evangéliumok és az apostoli iratok földrajzi utalásáig, a földrajzi vonatkozások hitelesítik a Bibliát. Ennek értékét akkor értjük és látjuk meg, ha összehasonlítjuk a Mormon Könyvével, melynek időre és földrajzra való utalásait a történelem, a régészet, az antropológia, a néprajz egyaránt cáfolja. (TSK)

A nap gondolata:

Sok dologra rájön az ember, ha nem ért azonnal egyet önmagával.  

2015. május 26., kedd

2015-05-26

JÉZUSÉRT!

Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és odamentek; nemcsak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik. (János 12:9-10)
Számunkra életmentő jó hír, hogy JÉZUSÉRT a mi Mennyei Atyánk bűnbocsánatot, és örök életet ajándékoz. Azért, mert Jézus érettünk, miattunk és helyettünk halt meg a Golgotai kereszten elhordozva a bűneinkért nekünk járó büntetést. Ezt az örömhírt nagy lelkesedéssel tudjuk továbbadni, hogy mások is megértsék, mit is kaphatunk mi JÉZUSÉRT.
Azonban a mai szakaszban arról olvasunk, hogy sokan hittek Jézusban, mivel feltámasztotta Lázárt, sokak szeme láttára, és ennek természetesen még a híre is elterjedt. Azonban a főpapok és a nép többi vallási vezetője azt tervezték el, hogy nem csak Jézust, hanem Lázárt is megölik, hiszen ő Jézus hatalmának ÉLŐ példája. Lázár a halálból feltámadva Jézustól életet kapott. Azonban a főpapok éppen ezért akarták megölni. Ennek megfelelően ma két dolgot tanuljunk meg:
  1. Jézus hatalmának, szeretetének, kegyelmének hiteles tanúi vagyunk? Mert ha bennünk, rajtunk, általunk Jézus elvégzett valamit, akkor ezt nem tagadhatjuk le, nem titkolhatjuk el, nem másíthatjuk meg, hanem ÉLŐ tanúiként kell, hogy ismerjenek minket is, ahogyan Lázárt is. Hiszen bennünket is életre keltett a halálból.
  2. A sátán mindig is üldözni fogja Jézus hiteles tanúit. Neki nem jön jól, ha valakinek az élete arról tanúskodik, hogy Isten a legcsodálatosabb Isten. Az ilyen példákat szeretné eltenni láb alól, hogy mások ne lássák, és ne kapjanak kedvet Istenhez indulni. Ne csodálkozzunk, ha támadások érnek Jézusért. Sőt ez mindig azt jelenti, hogy Istennek jelei vagyunk, ami nem tetszik a sátánnak.

Jézusért üldözni fognak, hogy elvegyék jellé vált életünket.
Jézusért élünk tanúiként.
Jézusért örök életünk van. (Veres Péter)

A nap gondolata:

Az emberek mindig eltúlozzák azon javak értékét, amikből nekik nem jutott. (G.B. Show)

2015. május 25., hétfő

2015-05-25

Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? (János 11:40)
Vannak emberileg reménytelen helyzetek. Olyanok, melyekben nincs esély a jobbra, a többre, a felemelőbbre. Csak mélység van. A nyomorúság mélysége. A kérdéseink, a vádjaink, a miértjeink mélysége. Lázár halála kapcsán ebbe a mélységbe kerültek a testvérei. Márta és Mária egyaránt azt mondta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg…
Mai Igénket Mártának mondja Jézus. Szavai beleragyognak a szomorúság sötétjébe, a fájdalom, a gyötrelem fénytelen állapotába. Én mondom. Higgy! Meglátod az Úr dicsőségét. – mondja Jézus. Pár pillanat múlva Jézus rövid imát mond és előszólítja Lázárt a sírból. Igen, a halott Lázárt, aki élve jön ki a sírból, noha már eltemették.
Ha nehéz helyzetben vagy, ha reménytelennek látod életed, figyelj Jézusra! Ő mondja neked, hogy higgy, hogy bízz benne és az Isten dicsőségét megtapasztalod. A közelmúltban átéltem ennek az Igének valóságát. Mélyen voltam, a hitem is összezsugorodott. Ekkor ezt az Igét kaptam. Elkezdtem belekapaszkodni és átéltem a csodát. Jézus megmondta előre, elhittem neki és megtörtént. Higgy te is! Vedd komolyan Jézust és minden szavát…

A nap gondolata:

A hit nem erőlködés, hogy egy tételt elhiggyünk, hanem magunk odaengedése Annak, aki szeret minket, s egyszülöttét értünk a halálba adta.

2015. május 24., vasárnap

2015-05-24

Ti vagytok a világ világossága. (Máté 5:14)
Egyik üzleti útjáról egy vállalatvezető ajándékokat vitt feleségének. Többek között egy játékautót, ami világított a sötétben. Miután a feleség megkapta, leoltotta a villanyt, de a kis autó láthatatlan maradt. A feleség ezt mondta magában: „Ez biztosan csak tréfa lehet." A férje kiábrándultan jegyezte meg: „Azt hiszem, becsaptak." Aztán a feleség észrevett néhány francia szót a játék autó oldalán. Elvitte egy barátjához, aki elolvasta neki az utasításokat: „Ha azt akarod, hogy éjszaka is világítsak, tarts egész nap a napfényben." Ezért másnap odatette a déli ablakba. Azon az estén a kis játékautó ragyogó fényt árasztott. Az asszony férje meglepve kérdezte: „Mit csináltál vele?" Ő ezt válaszolta: „Ó, rájöttem a titokra. Mielőtt az autó világítana a sötétben, ki kell tennem a világosságnak." Mint ahogy ez a játékautó a napfény hatására magába veszi az energiát, és ragyogni kezd a sötétben, a keresztyén embernek is állandóan a lelki napfény, Jézus Krisztus fényébe kell tennie magát, hogy természetévé váljon az ő fénye, és ragyogjon a sötét világban.
Mások sötétnek látnak minket vagy világítunk nekik?

A nap gondolata:

Nem enyém ez a fény, csak bennem jár. (Reményik Sándor)